Een minnelijke incassoprocedure zijn alle activiteiten om een vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter.

Maatwerk

RCM Incasso levert maatwerk bij iedere incasso-opdracht, waarbij wij de gang naar de rechter altijd zullen proberen te voorkomen. Onze aanpak kenmerkt zich door snelheid van handelen en consequente aanpak.  Gedurende de looptijd van de incasso overleggen wij met u, om onze aanpak aan te passen aan de situatie en daarmee een eenduidig sterk front met uw organisatie te vormen.

Opstarten incassoprocedure

Na ontvangst van uw opdracht, verzenden wij nog dezelfde dag een schriftelijke sommatie per post, e-mail en/of fax. Wordt er ook binnen de door ons gestelde termijn niet betaald, dan volgt een laatste ingebrekestelling gevolgd door een telefonisch contact met uw debiteur. Als debiteur desondanks in verzuim blijft, nemen wij contact met u op om het vervolg van onze aanpak met u te bespreken.

Kleine vorderingen

Achter kleine vorderingen aangaan kan een dilemma zijn, wegen de kosten wel tegen de baten op? RCM Incasso heeft hiervoor  een zeer gerichte aanpak die het haalbaar maken om kleine vorderingen te incasseren. Hierdoor wordt het voor organisaties mogelijk ook kleine facturen te innen.

Betwisting van uw vordering

Wanneer uw vordering inhoudelijk wordt betwist en debiteur ook in de minnelijke fase blijft volharden, dan volgt meestal een gerechtelijke procedure. Voor beide partijen geeft de afloop van een gerechtelijke procedure grote onzekerheid. Hierin zit soms zeer veel tijd en ergernis. Een voortslepende gerechtelijke procedure en niet in de laatste plaats de proces- en advocaatkosten is voor beide partijen geen aantrekkelijk vooruitzicht. RCM Incasso kan in dergelijke gevallen door bemiddeling altijd naar  een oplossing of schikking die voor beide partijen aanvaardbaar is. Mochten wij  niet tot een oplossing kunnen komen, dan is het gerechtelijke traject de laatste optie, ook hiervoor wenden wij graag onze expertise aan om u te ondersteunen.

Wie betaalt de incassokosten?

Volgens de Wet incassokosten (WIK) en/of uw zoals uw algemene voorwaarden is bepaald, dient de debiteur de incassokosten te betalen.

Voor zover uw debiteur een consument is, dan geldt vanaf 1 juli 2012 de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK). Deze wet geldt voornamelijk voor consumenten en heeft als belangrijkste doel om consumenten te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

Bij vorderingen op bedrijven kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld door in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden vast te leggen welke kosten in rekening kunnen worden gebracht. Zijn er geen afwijkende afspraken gemaakt, dan gelden ook bij vorderingen op bedrijven de regels van de nieuwe wet.

Indien debiteur alleen de hoofdsom betaalt en de incassokosten onbetaald blijven, dan worden de incassokosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien wij er niet in slagen de vordering te incasseren dan worden aan opdrachtgever geen incassokosten in rekening gebracht.

Overzicht buitengerechtelijke incassokosten volgens de Wet Incasso Kosten (WIK)

Hoofdsom (zonder rente en kosten)Incassotarief (wettelijk %)
Over de eerste€ 2.500,0015 %
Over de volgende € 2.500,00 10 %
Over de volgende € 5.000,005 %
Over de volgende € 190.000,00 1 %
Over de volgende € 800.000,00 0,5 %
Daarboven0,0 %