Wanneer het dreigt mis te gaan bij een onderneming en de continuïteit in gevaar komt, is deskundig hulp dringend gewenst. De markt spreekt over Recovery van bedrijven of gebruikt de termijn Herstructurering of Crisismanagement.

In zo’n crisissituatie moet snel, vakkundig en doelgericht worden gehandeld. Ervaring leert dat ontwikkelingen die uiteindelijk kunnen leiden tot een faillissement vaak jaren binnen het bedrijf aan de gang zijn. Deze worden echter niet of te laat opgemerkt. er wordt te lang vastgehouden aan vertrouwde principes, vaak ontbreekt een strategisch plan, wordt er niet gestuurd op doelstellingen en wordt een organisatie om ”vaste” medewerkers gebouwd. in plaats van andersom. Ondernemers die eenmaal in liquiditeitsproblemen zijn geraakt komen er moeizaam of zelf helemaal niet op eigen kracht uit.  Een herstructureringsplan is dan noodzakelijk. Ook voor de communicatie naar banken en aandeelhouders is dat van belang.

RCM beschikt over ervaren specialisten die pragmatisch en oplossingsgericht werken in crisisomstandigheden. Na inventarisatie van de situatie waarin de onderneming zich bevindt (d.m.v. een ‘quick scan’) wordt vastgesteld wat kan en/of moet gebeuren. In samenwerking met de ondernemer kunnen de voorgestelde oplossingen geïmplementeerd worden in de onderneming.

Wij begrijpen hoe ondernemingen zich voelen in dergelijke situaties en weten hoe hier mee om te gaan, maar laten daarbij niet na ingrijpend op te treden! wederzijds vertrouwen vormt daarbij de basis van onze aanpak.

Aanpak

 • 1. Quick Scan

  Als eerste stap wordt de onderneming in korte tijd in kaart gebracht d.m.v. een zogenaamde ‘quick scan’.  Tijdens deze scan worden zowel de strategische, financiele als operationele aspecten van de onderneming geanalyseerd. Daarbij wordt een oordeel gevormd over onder andere:

  • Tijdsdruk; hoe laat id het c.q. hoeveel tijd is er nog?
  • Marktpositie en- perspectief
  • Effectiviteit en efficiënte bedrijfsprocessen
  • Management en organisatie
  • Financiële positie en structuur
  • Juridische structuur

  De uitkomsten van de analyse worden geëvalueerd en leiden tot het opstellen van een actieplan.

  De doorlooptijd van de quick scan, inclusief evaluatie, bedraagt over het algemeen 2 à 3 weken. In zeer urgente situaties kan dit ook versneld worden.

 • 2. Actieplan

  De conclusie van de quick scan worden uitgewerkt in een actieplan. Dit kan bestaan uit aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld:

  • afstoten van verliesgevende producten of diensten
  • verbetering van de bedrijfsprocessen
  • effectiviteit- en efficiëntieverbeteringen
  • faalkosten en reducties
  • financiële herstructurering
  • fusie, acquisitie of verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel
  • aanpassing van het businessmodel

  Doorgaans bestaat het actieplan uit een combinatie van verbeteringsvoorstellen die alle concreet en in hun samenhang worden beschreven. Per actiepunt staat omschreven wie wat moet doen, wat het kost, wat het oplevert en wanneer het gereed moet zijn. Het is immers niet voor niets een actieplan!

 • 3. Presentatie Financiers

  Omdat financiers van cruciaal belang zijn voor een onderneming zullen deze optimaal geïnformeerd dienen te worden. Het actieplan vormt daarvoor een goede basis en wordt door ons samen met de ondernemer(s) bij de financiers in de vorm van een kredietpresentatie toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd.

  Het gezamenlijke strijd- actieplan wordt met de financiers afgestemd. De afspraken worden altijd vastgelegd.

 • 4. Implementatie en begeleiding

  Het succes van de voorgestelde acties wordt in hoge mate bepaald  door de implementatie daarvan. Hiervoor is een deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer vereist. De adviseurs van RCM, die zelf de acties hebben voorgesteld en de desbetreffende onderneming inmiddels goed kennen, lijken hiervoor de meest aangewezen partij. Hun brede kennis en ruime praktijkervaring kunnen bijdragen aan een gezonde onderneming!

  DOEL: Bij mogelijke discontinuïteit van een onderneming begrijpend ingrijpen.